O iRefer

Aby ułatwić proces właściwego kierowania pacjentów na badania obrazowe, od 1989 r. Królewskie Towarzystwo Radiologów (The Royal College of Radiologists, RCR) publikuje „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe” (iRefer). Obecnie jest to szeroko stosowane, ważne narzędzie wykorzystywane w badaniach obrazowych zgodnie z dowodami naukowymi.


Wprowadzenie

Wytyczne są przeznaczone dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Mają ułatwić wybór najwłaściwszej procedury obrazowania w wielu różnych sytuacjach klinicznych i pomóc klinicystom spełnić wymogi wynikające z przepisów o ekspozycji na promieniowanie jonizujące (IR[ME]R 2017 (Wielka Brytania) 2018 (Irlandia Północna))  1,2.

Metodologia opracowania Wytycznych uzyskała akredytację NICE Evidence, która zarządzana jest przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia Leczenia (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE).

Opracowanie Wytycznych opartych na dowodach naukowych jest zadaniem wymagającym; niezbędne jest rygorystyczne podejście do ustalonych praktyk i przyswajanie nowych dowodów. Oprócz obszernych systematycznych przeglądów piśmiennictwa, do każdej wytycznej zastosowano również metodę Delphi. Procedura ta umożliwiła uzyskanie konsensusu ekspertów z różnych obszarów geograficznych i typów szpitali, w tym szpitali specjalistycznych, szpitali uniwersyteckich i ogólnych. Więcej szczegółowych informacji określających metodologię konsensusu Delphi znajduje się w części zatytułowanej „W jaki sposób opracowano Wytyczne?”.

Rekomendacje te są oparte na najlepszej wiedzy dostępnej w momencie ich opracowywania.

Dla kogo przeznaczone są wytyczne?

Wytyczne mogą być również stosowane przez jednostki ochrony zdrowia dla ułatwienia planowania oraz przez niektórych pacjentów, którzy mogą potrzebować zapewnienia, że badanie zlecone przez ich lekarza jest odpowiednie. Wytyczne są przydatne zarówno w opiece podstawowej, jak i specjalistycznej, oraz przyczynią się do ujednolicenia strategii obrazowania na terenie całego kraju.

Mają na celu promowanie najlepszego wykorzystania obrazowania z korzyścią dla pacjentów, zminimalizowanie dawki promieniowania oraz wspomaganie optymalnego wykorzystania kosztownego sprzętu, personelu i innych zasobów.

Wytyczne są szczególnie przydatne dla:

Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarzy medycyny ratunkowej

Pomocniczego personelu medycznego

Klinicystów działających poza obszarem swojej specjalizacji

Cel Wytycznych

Wytyczne służą dostarczaniu informacji w celu podjęcia decyzji o skierowaniu oraz w przebiegu leczenia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wytyczne nie powinny być wykorzystywane w celu ograniczenia praktyki w określonych okolicznościach klinicznych. Zamiast tego powinny nakierować lekarza na badanie, które z największym prawdopodobieństwem dostarczy odpowiedzi na zadane pytanie, z uwzględnieniem niewielkiego, ale istotnego ryzyka związanego z promieniowaniem jonizującym. Jasna i skuteczna komunikacja między osobą kierującą a radiologiem ma kluczowe znaczenie. Miejscowe doświadczenia i wiedza specjalistyczna, a także dostępność zasobów, również może mieć wpływ na podjęcie decyzji.

Rola radiologa (lub technika RTG występującego w roli specjalisty radiologicznego) w uzasadnieniu badania pozostaje nadal ogromnie ważna i jest zależna od elementów składowych każdego przypadku klinicznego. Wytyczne sprawdzają się najlepiej, gdy są wykorzystywane jako część dialogu kliniczno-radiologicznego, szczególnie przy monitorowaniu zgodności i usprawnień w ramach audytu klinicznego.

RCR składa podziękowania dla wszystkich, którzy wnieśli tak ważny wkład w bieżące utrzymanie i aktualizację Wytycznych.

W jaki sposób opracowano Wytyczne?

 

Przygotowanie Wytycznych wymaga rzetelnej i powtarzalnej metodologii, która podlega ocenie i akredytacji. Dowody dla celów tego wydania zostały zgromadzone przy zastosowaniu ujednoliconego protokołu, który został akredytowany przez NICE.

Dla każdej wytycznej poszczególni redaktorzy sporządzili protokoły w zakresie wyszukiwania informacji w piśmiennictwie, przeprowadzonego przez profesjonalne organizacje zajmujące się wyszukiwaniem informacji.

Każde wyszukiwanie informacji w piśmiennictwie zostało zaprezentowane grupie ekspertów (zwykle liczącej 8–12 osób), z syntezą i uzgodnieniem rekomendacji przy użyciu metody Delphi.

Rekomendacje są ustalane na podstawie:
  1. Dowodów potwierdzających
  2. Uwzględnienia dawki promieniowania
  3. Efektywności kosztowej

Wkład do procesu wnieśli radiolodzy i eksperci ze specjalizacji klinicznych w Wielkiej Brytanii i za granicą. RCR posiada archiwum dowodów, na których oparte zostały Wytyczne.

Nieuniknione są jednak pewne rekomendacje niezgodne z dotychczasową dobrą praktyką lokalną. Jesteśmy otwarci na przyjmowanie uwag z uzasadnieniem, które będą nieocenione w dalszym procesie rozwoju Wytycznych w kolejnych wydaniach. Audyt dostępu, korzystania z Wytycznych i ich przestrzegania może być prosty i skuteczny. Zamierzamy regularnie dokonywać przeglądu Wytycznych i mamy nadzieję, że tym samym możemy zachęcić do ciągłego rozwijania opartej na dowodach praktyki klinicznej o wysokiej jakości.