KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGÓW

Regulamin iRefer

Witamy na stronie www.pl.irefer.org.uk (Strona), która jest własnością i jest obsługiwana przez Królewskie Towarzystwo Radiologów, organ ustanowiony na mocy Karty Królewskiej oraz organizację charytatywną zarejestrowaną w Komisji Nadzoru Działalności Charytatywnych (rejestracja organizacji charytatywnej nr 211540), której główna siedziba znajduje się pod adresem: 63 Lincoln’s Inn Fields, Londyn, WC2A 3JW (RCR, my lub nasz(e), odpowiednio). Zapewniamy dostęp do elektronicznej wersji wytycznych „iRefer”, w tym wszelkich aktualizacji, które zdecydujemy się wprowadzić (Wytyczne), online za pośrednictwem niniejszej Strony (Usługa / Usługi).

Niniejszy Regulamin (Warunki) reguluje korzystanie z niniejszej Strony i Usługi w przypadku odwiedzenia publicznie dostępnej witryny na Stronie i/lub uzyskania dostępu do Usługi za pośrednictwem konta na Stronie, które zostało utworzone po uzyskaniu przez Państwa lub Państwa organizację upoważnienia do korzystania z Usługi (patrz sekcja „Dostęp do naszej Strony i Usługi” poniżej). W związku z tym, Warunki regulują również prawa, które nabywają Państwo w celu korzystania z treści udostępnianych przez nas za pośrednictwem tej Usługi.

Mogą Państwo korzystać z tej Strony i Usługi wyłącznie w ramach wykonywanego zawodu (np. jako lekarz, radiolog, radiograf lub inny pracownik służby zdrowia) oraz w imieniu swojej firmy, instytucji lub innej organizacji. Terminy „Państwo”, „Państwa” lub „Państwa organizacja” w niniejszych Warunkach obejmują firmę, instytucję lub inną organizację, w imieniu której działają Państwo podczas dostępu i korzystania z tej Strony lub Usługi. Korzystając ze Strony lub Usługi, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeżeli działają Państwo w imieniu organizacji, wyrażają Państwo również zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków przez Państwa organizację. Dlatego powinni Państwo przeczytać je uważnie, aby zrozumieć prawa i zobowiązania Państwa/Państwa organizacji przed korzystaniem ze Strony lub naszej Usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: irefer@rcr.ac.uk lub formularza internetowego pod adresem: www.pl.irefer.org.uk/kontakt. Jeżeli nie chcą Państwo być związani niniejszymi Warunkami lub nie zamierzają Państwo korzystać ze Strony lub naszych Usług w związku z wykonywanym zawodem lub organizacją, nie powinni Państwo korzystać ze Strony lub Usług.

1 DOSTĘP DO NASZEJ STRONY I USŁUGI/ZAWARCIE UMOWY

 1. 1.1 Aby korzystać z tej Strony lub naszych Usług, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat i być upoważnieni do działania w imieniu swojej organizacji (jeśli dotyczy) lub działać w związku z wykonywanym zawodem. Dlatego też niniejsza Strona i Usługa nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu obowiązującego prawa.
 2. 1.2 W celu uzyskania dostępu do podstron niniejszej Strony oraz korzystania z naszej Usługi niezbędne jest połączenie z Internetem oraz przeglądarka internetowa. Z Usługi można korzystać pod warunkiem, że system teleinformatyczny spełnia następujące minimalne wymagania techniczne: (a) Internet Explorer wersja 11 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie lub (b) Mozilla Firefox wersja 22.0 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie, Google Chrome wersja 30 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie, Safari 5 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie, Microsoft Edge wersja 88 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x800 pikseli.
 3. 1.3 Mogą Państwo swobodnie przeglądać te części Strony, do których dostęp jest możliwy bez korzystania z naszej Usługi. Jeżeli utworzą Państwo konto Autoryzowanego Użytkownika i/lub Konto Administratora, jak opisano poniżej, i rozpoczną korzystanie z Usługi, zawrą Państwo z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczenie Usługi, jak opisano w Warunkach), na czas nieokreślony. Warunki stanowią integralną część takiej umowy (Umowa).
 4. 1.4 Nie wolno Państwu udostępniać żadnych danych dostępowych do Usługi, a w stosownych przypadkach nie wolno Państwu zezwalać żadnemu innemu użytkownikowi w Państwa organizacji, który ma prawo dostępu zgodnie z niniejszymi Warunkami, na udostępnianie swoich danych dostępowych lub wykorzystywanie swojego połączenia sieciowego w celu ułatwienia dostępu innym osobom lub organizacjom. Będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie działania wynikające z dostępu do Usługi za pośrednictwem Państwa konta lub połączenia, za Państwa wiedzą lub bez Państwa wiedzy, jeżeli taki dostęp wynika z Państwa zaniedbania lub naruszenia niniejszych Warunków.
 5. 1.5 Jeżeli dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek niewłaściwym lub nieuprawnionym użyciu, należy nas o tym niezwłocznie poinformować, wysyłając e-mail na adres: irefer@rcr.ac.uk.

2 TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ USŁUGI

 1. 2.1 Zapewniamy dostęp online do Wytycznych za pośrednictwem naszej Usługi wyłącznie Państwu i innym użytkownikom upoważnionym przez Państwa organizację (Upoważnieni Użytkownicy).
 2. 2.2 Korzystanie z wszelkich treści, które udostępniamy Państwu na tej Stronie i za pośrednictwem naszej Usługi, w tym z Wytycznych, podlega niniejszym Warunkom, a w szczególności zezwoleniom i ograniczeniom określonym w punktach 2.5 i 2.6 poniżej.
 3. 2.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie uniemożliwi Państwu korzystania z Wytycznych (lub innych treści na Stronie) w sposób dozwolony na podstawie obowiązującego prawa autorskiego.
 4. 2.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.3, jeżeli Państwo lub Państwa organizacja pragnie wykorzystać nasze treści w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach (w tym między innymi do drukowania lub elektronicznego kopiowania wytycznych, udostępniania ich za pośrednictwem intranetu lub ekstranetu albo na lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego), muszą Państwo najpierw zwrócić się do nas o pisemną zgodę. Możemy udzielić lub odmówić zgody na takie wykorzystanie według własnego uznania.
  Zezwolenie na wykorzystanie Wytycznych i innych treści na Stronie
 5. 2.5 Mogą Państwo uzyskać dostęp do treści zawartych na tej Stronie i korzystać z nich wyłącznie w ramach wykonywanego zawodu oraz w ramach wykonywania obowiązków wewnętrznych w Państwa organizacji, w następujący sposób:
  • przeglądanie wytycznych, zdjęć i innych treści cyfrowych w Internecie; oraz
  • Korzystanie z funkcji udostępnionych na Stronie w celu przeglądania, filtrowania, wyszukiwania i tworzenia zakładek do tych treści.
  Ograniczenia w korzystaniu z Wytycznych i innych treści na Stronie
 6. 2.6 Nie mogą Państwo wykorzystywać Wytycznych ani żadnej innej zawartości Strony w sposób niedozwolony w punkcie 2.5, w szczególności nie mogą Państwo:
  • kopiować, adaptować, zmieniać, rozpowszechniać, modyfikować, tłumaczyć, transponować lub trwale przechowywać, w części lub w całości, jakichkolwiek treści zawartych na Stronie, z wyjątkiem zakresu ściśle niezbędnego do korzystania z nich zgodnie z punktem 2.5;
  • drukować jakiejkolwiek zakładki Strony lub w inny sposób tworzyć papierowych kopii tekstu, obrazów lub innych treści, które udostępniamy, z wyjątkiem kopii niniejszych Warunków i naszej Polityki Prywatności;
  • trwale przechowywać poprzez zapisywanie części lub całości stron lub treści na Stronie za pomocą oprogramowania z trybem „przeglądania offline” lub podobnym;
  • powielać lub włączać treści zawartych na Stronie do innego dokumentu, np. poprzez zapisanie dowolnej strony treści za pomocą przeglądarki internetowej, poprzez wykorzystanie funkcji zapewnionej przez oprogramowanie na urządzeniu dostępowym do „kopiowania i wklejania” treści ze Strony do dokumentu elektronicznego lub poprzez przekształcenie treści w inny format pliku (np. PDF); lub
  • fotografować lub nagrywać jako lub przetwarzać na wideo lub audio, całość lub jakąkolwiek część treści.
  • wykorzystywać treści do tworzenia bazy danych lub odtwarzania całości lub znacznej części treści poprzez wielokrotne i systematyczne kopiowanie nieistotnych części jakichkolwiek treści.
  • zmieniać, modyfikować, obchodzić lub próbować obchodzić wszelkie środki ochrony przed kopiowaniem lub zarządzania prawami cyfrowymi w ramach Strony lub Usługi lub treści udostępnianych za ich pośrednictwem.
  • zmieniać lub usuwać jakichkolwiek znaków wodnych lub podziękowań zawartych w treściach na Stronie.
  • świadomie zezwolić komukolwiek innemu niż Uprawniony Użytkownik na dostęp, przeglądanie lub inne korzystanie z Usługi lub Wytycznych lub innych treści udostępnianych za pośrednictwem Strony.
  • rozpowszechniać lub udostępniać nieuprawnionym użytkownikom lub osobom trzecim jakichkolwiek treści lub innych części Strony (w tym poprzez umieszczanie Wytycznych lub jakiejkolwiek ich części w intranecie lub ekstranecie albo na lub za pośrednictwem mobilnego lub przenośnego urządzenia elektronicznego).
  • wykorzystywać Strony, jej zawartości lub Usługi do celów niezgodnych z prawem, a w szczególności zakłócać pracy Strony, serwerów lub sieci połączonych z Stroną, ani naruszać żadnych wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych ze Stroną.
  • udzielać sublicencji, sprzedaży, wynajmu lub dystrybucji Wytycznych lub innych treści udostępnianych przez nas za pośrednictwem Strony.
  • umieszczać na jakiejkolwiek stronie internetowej linku do jakiejkolwiek strony, treści lub innej części Strony, z wyjątkiem strony głównej Strony zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków.
 7. 2.7 Uwaga: Jeśli nie mają Państwo pewności, w jaki sposób mogą Państwo korzystać z naszych Usług lub treści zawartych na tej Stronie zgodnie z niniejszymi Warunkami, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem :irefer@rcr.ac.uk

3 NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE I/LUB NIEUPRAWNIONE UŻYCIE

 1. 3.1 Zobowiązują się Państwo do: (i) zapewnienia, że nie ujawnią Państwo żadnych autoryzowanych numerów identyfikacyjnych (zgodnie z definicją w punkcie 4.3), danych do logowania ani innych danych uwierzytelniających lub informacji o dostępie żadnym nieupoważnionym użytkownikom lub osobom trzecim, chyba że otrzymają Państwo od nas wyraźne pisemne upoważnienie; oraz (ii) zgłoszenia wszelkich przypadków nieupoważnionego ujawnienia lub wykorzystania danych do logowania lub autoryzowanych numerów identyfikacyjnych natychmiast po powzięciu o nich wiadomości; oraz w każdym przypadku, w stosownych przypadkach, zapewniali Państwo, że upoważnieni użytkownicy zrobią to samo. W celu uniknięcia wątpliwości, będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie nadużycia naszych usług lub nieuprawnione ujawnienie przez Państwa danych do logowania lub autoryzowanych numerów identyfikacyjnych.
 2. 3.2 Zapewnią Państwo dostęp i korzystanie z treści i Usługi, którą świadczymy, wyłącznie zgodnie z dozwolonym użytkiem i ograniczeniami użytkowania określonymi w niniejszych Warunkach, których szczegóły zostaną udostępnione Państwu i Uprawnionym Użytkownikom po uzyskaniu dostępu do Usługi, oraz zgodnie ze wszelkimi innymi obowiązującymi postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach.
 3. 3.3 Zabrania się Państwu umieszczania na tej Stronie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym komentarzy, opisów, treści i kont, które naruszają obowiązujące prawo, w szczególności prawa osób trzecich lub nasze prawa. 
 4. 3.4 Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania korzystania z Usługi (w tym korzystania z autoryzowanych identyfikatorów lub kont użytkowników) lub do wejścia, po uprzednim powiadomieniu, na teren Państwa organizacji w celu przeprowadzenia audytu dotyczącego korzystania z Usługi przez Państwa organizację, a Państwo zapewnią taką pomoc i wykorzystanie urządzeń Państwa organizacji, jaka jest uzasadniona w tym celu.

4 DOSTĘP DO USŁUGI

 1. 4.1 Jeżeli Państwa organizacja uzyskała subskrypcję Usługi i zarejestrowała swoje autoryzowane I.P. (zgodnie z definicją w punkcie 4.3) lub inne konto w celu uzyskania dostępu do Usługi, otrzymają Państwo dostęp do Usługi z zastrzeżeniem limitu jednoczesnego dostępu użytkowników ustalonego zgodnie z subskrypcją Państwa organizacji (jeżeli taka istnieje). Niezależnie od takiego limitu, możemy ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą uzyskać jednoczesny dostęp do Usługi, jeżeli taki dostęp spowoduje problemy z wydajnością, które mogłyby negatywnie wpłynąć na dostęp lub korzystanie z Usługi przez znaczną liczbę użytkowników.
 2. 4.2 Jeżeli są Państwo upoważnieni jako administrator w odniesieniu do Usługi, będą Państwo mogli zarządzać dostępem innych Upoważnionych Użytkowników z utworzonego dla Państwa konta administratora (Konto Administratora).
 3. 4.3 Konta administratorów umożliwiają określenie adresu protokołu internetowego (I.P.) lub zakresu adresów, z których upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Strony (Upoważnione I.P.). Proszę pamiętać, że ten rodzaj dostępu może być skonfigurowany wyłącznie przy użyciu adresów IP „dostępnych z zewnątrz”.
 4. 4.4 Jeżeli zgodziliśmy się zapewnić Państwa organizacji dostęp do funkcji „pojedynczego logowania”, mogą Państwo zalogować się przy użyciu danych uwierzytelniających Państwa organizacji na stronie logowania Państwa organizacji.

5 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. 5.1 Państwa dostęp do Usługi (a tym samym Umowa) wygasa z dniem zakończenia subskrypcji Usługi przez Państwa organizację. Mogą Państwo również rozwiązać Umowę w dowolnym momencie poprzez odpowiednie usunięcie Konta Upoważnionego Użytkownika/Konta Administratora.
 2. 5.2 W przypadku rzeczywistego lub podejrzewanego nieuprawnionego korzystania z Usługi lub innego naruszenia Warunków przez Państwa, możemy według naszego uznania i bez uszczerbku dla wszelkich innych środków zaradczych: (i) zawiesić lub uniemożliwić dostęp w sposób, który uznamy za stosowny (np. poprzez uniemożliwienie dostępu do konta upoważnionym użytkownikom lub Państwu) lub (ii) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zawieszenia, będzie ono trwało do momentu, gdy będziemy przekonani, że nieuprawnione użycie nie będzie miało miejsca ponownie.

6 DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

 1. 6.1 Dokładamy wszelkich starań, aby Strona i Serwis były dostępne dla Państwa przez cały czas trwania okresu abonamentowego Państwa organizacji, z wyjątkiem rutynowej, niezbędnej lub awaryjnej konserwacji, oraz aby jak najszybciej przywrócić dostęp do tych usług w przypadku ich przerwania lub zawieszenia.
 2. 6.2 Zastrzegamy sobie prawo do:
  1. 6.2.1 przeprowadzenia rutynowej, niezbędnej i awaryjnej konserwacji, aktualizacji oprogramowania i innych prac niezbędnych do utrzymania sprawnego działania Usługi. Jeżeli w wyniku takich prac Usługa będzie czasowo niedostępna, w miarę możliwości powiadomimy Państwa o tym z wyprzedzeniem;
  2. 6.2.2 wprowadzania w dowolnym czasie zmian we wszystkich lub w niektórych częściach Usługi lub w treściach udostępnianych za jej pośrednictwem, w tym w Wytycznych, pod warunkiem, że takie zmiany nie będą miały istotnego i niekorzystnego wpływu na funkcjonalność i działanie Usługi oraz na całość treści dostępnych za pośrednictwem Usługi. Zmiany te mogą przybrać formę dodania, zmiany, korekty, usunięcia lub edycji treści lub migracji do innego formatu. Ponadto, zmiany te mogą być dokonywane z powodów prawnych, redakcyjnych lub innych;
  3. 6.2.3 wprowadzenia odpowiednich technicznych środków ochrony w celu kontroli dostępu do Strony, Usługi lub korzystania z jakichkolwiek treści na Stronie zgodnie z niniejszymi Warunkami; oraz
  4. 6.2.4 wycofania dostępu do Strony lub Usługi (a tym samym do rozwiązania Umowy) według naszego uznania, jeżeli świadczenie Usługi nie jest już z naszej perspektywy opłacalne, jeżeli Wytyczne staną się nieaktualne ze względów klinicznych lub prawnych.

7 OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH

 1. 7.1 Przyjmują Państwo do wiadomości, że w celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych na Stronie i ich przeglądania konieczne może być pobranie i aktywowanie pewnego oprogramowania osób trzecich. Oprogramowanie to będzie wyraźnie oznaczone na Stronie.
 2. 7.2 Aby korzystać z oprogramowania lub technologii osób trzecich, mogą Państwo być zmuszeni do wyraźnego zaakceptowania warunków umowy licencyjnej zawartej z tą osobą trzecią. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy kontroli nad takim oprogramowaniem osób trzecich ani nad warunkami ich licencji.

8 LINKI

 1. 8.1 Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, takich jak strony internetowe dotyczące świadczenia usług opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Nie dokonaliśmy przeglądu tych stron internetowych osób trzecich, nie kontrolujemy ich i nie ponosimy odpowiedzialności za nie, ich zawartość lub dostępność. W związku z tym, nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat tych stron, materiałów na nich zamieszczonych ani wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z nich.
 2. 8.2 Jeżeli zdecydują się Państwo na wejście na którąkolwiek ze witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą linki na Stronie, czynią to Państwo całkowicie na własne ryzyko. W szczególności, wszelkie dane osobowe podane przez Państwa na witrynach internetowych stron trzecich będą traktowane zgodnie z polityką prywatności tych osób, a nie naszą, dlatego przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
 3. 8.3 Mogą Państwo umieścić link do strony głównej tej Strony ze swojej strony internetowej tylko pod następującymi warunkami:
  • Strona nie jest umieszczana w ramkach na Państwa stronie internetowej i nie jest w inny sposób podawana jako Państwa własna treść; oraz
  • Państwa strona internetowa lub serwis nie przedstawiają błędnie swojego związku z RCR ani nie prezentują fałszywych informacji o RCR.
 4. 8.4 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

 1. Poważnie traktujemy Państwa prywatność. Proszę zapoznać się z naszą Politykę Prywatności, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy.

10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. 10.1 Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Strony oraz treści udostępnianych za pośrednictwem Strony i Usługi, będą przez cały czas przysługiwały RCR lub jego licencjodawcom, którzy zastrzegają sobie wszystkie te prawa.
 2. 10.2 Na nasze żądanie i koszt zrobią Państwo wszystko, co będzie w uzasadniony sposób wymagane, aby pomóc nam w toku postępowania sądowego prowadzonego w związku z jakimkolwiek naruszeniem takich praw.
 3. 10.3 Informacje o tym, w jaki sposób mogą Państwo korzystać z treści udostępnianych na Stronie, znajdują się w dozwolonym użytku i ograniczeniach w korzystaniu z nich, określonych powyżej w punkcie 2 niniejszych Warunków.
 4. 10.4 „The Royal College of Radiologists” („Królewskie Towarzystwo Radiologów”) oraz „iRefer” są zarejestrowanymi znakami towarowymi RCR. Wszystkie inne nazwy marek i znaki towarowe pojawiające się na Stronie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Nie udziela się zgody na wykorzystanie którejkolwiek z tych marek lub znaków, a każde takie wykorzystanie może stanowić naruszenie praw właściciela.

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zgadzają się Państwo zabezpieczyć, bronić i chronić RCR, jego urzędników, członków, pracowników, współpracowników i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, kosztami, szkodami lub stratami, które RCR, jego urzędnicy, członkowie, pracownicy, współpracownicy i licencjodawcy mogą ponieść, ponieśli lub zapłacą (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej) w wyniku jakichkolwiek Państwa działań zakłócających dostęp do Strony lub wpływających na jej funkcjonowanie lub w wyniku naruszenia przez Państwa zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

12 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. 12.1 Treści i Usługi dostępne na Stronie są dostarczane w stanie w jakim się znajdują. Z zastrzeżeniem punktu 12.3, niniejsze Warunki mają zastosowanie zamiast wszelkich gwarancji, warunków, zasad, oświadczeń, zobowiązań i obowiązków wyrażonych lub domniemanych na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju, użytkowania lub w inny sposób, z których wszystkie są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 2. 12.2 W szczególności:
  1. 12.2.1 nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących dostępności Strony lub Usługi ani obietnic, że Państwa dostęp do Strony, Usługi lub naszych treści będzie realizowany w sposób nieprzerwany, terminowy lub wolny od błędów;
  2. 12.2.2 nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z problemami technicznymi, jakie mogą Państwo napotkać na Stronie lub w Usłudze, które mogą spowodować przerwy w ich działaniu;
  3. 12.2.3 nie gwarantujemy naprawienia żadnych szkód, które mogą być spowodowane zainfekowaniem komputera wirusem komputerowym, robakiem, bombą zegarową, koniem trojańskim, cancelbotem, bombą logiczną lub inną formą procedury programistycznej mającej na celu uszkodzenie, zniszczenie lub w inny sposób upośledzenie funkcjonalności lub działania komputera, w tym transmisji wynikającej z pobrania przez Państwa jakichkolwiek treści, oprogramowania użytego do pobrania treści, Strony lub serwera, który ją udostępnia. W związku z tym zgadzają się Państwo, że do Państwa obowiązków należy zainstalowanie, zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi, odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego na Państwa sprzęcie komputerowym i innych urządzeniach w celu ochrony przed takimi błędami, wirusami lub innymi szkodliwymi procedurami programistycznymi. Wszelkie treści pobierane lub w inny sposób uzyskiwane za pośrednictwem Strony są wykonywane na własne ryzyko i ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Państwa systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich treści; oraz
  4. 12.2.4 Wytyczne i inne treści zawarte na Stronie zostały opracowane przez nas na użytek odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, a podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących możliwości zastosowania i przydatności materiałów w konkretnych okolicznościach zależy od profesjonalnego osądu użytkownika. Mimo że Strona jest udostępniana w dobrej wierze i staramy się zapewnić, że informacje na Stronie są dokładne i kompletne, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy dokładności, integralności, jakości lub kompletności treści dostępnych za pośrednictwem Strony ani ich przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. W związku z tym, z zastrzeżeniem punktu 12.3, my, nasi urzędnicy, członkowie, pracownicy, współpracownicy i wszelkie inne osoby przyczyniające się do formułowania treści na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa lub przez Państwa klientów, klientów, pacjentów lub inne osoby trzecie, w bezpośrednim lub pośrednim wyniku korzystania przez Państwa z jakichkolwiek treści lub usług dostępnych na Stronie lub w wyniku podjęcia jakiejkolwiek decyzji lub działań (lub powstrzymania się od nich), opartych w całości lub częściowo na Wytycznych lub jakichkolwiek innych informacjach lub danych zawartych w treściach na Stronie lub udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkich takich zastosowań, działań lub decyzji podjętych po dacie wycofania przez nas dostępu do Strony i/lub Serwisu.
 3. 12.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, za oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być ograniczona lub wyłączona przez obowiązujące prawo.
 4. 12.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 12.3 i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) śmierć lub obrażenia ciała, z wyjątkiem tych wynikających z naszego zaniedbania; (ii) jakąkolwiek utratę: danych, użytkowania, reputacji, dobrej woli lub możliwości lub zmarnowanych wydatków; (iii) jakąkolwiek utratę lub niemożność osiągnięcia spodziewanego zysku, przychodów lub oszczędności lub jakąkolwiek inną formę czystej straty ekonomicznej, bez względu na to, czy taka strata jest bezpośrednia czy pośrednia; lub (iv) jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, karne, wtórne szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść.
 5. 12.5 Z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej w niniejszym punkcie 12, nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wobec Państwa wynikająca z lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym z jakąkolwiek Umową zawartą na ich podstawie, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego, z naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn, i niezależnie od tego, czy dotyczy pojedynczego zdarzenia, serii połączonych ze sobą zdarzeń lub niepołączonych ze sobą zdarzeń, nie przekroczy limitu odpowiedzialności określonego w naszej umowie z Państwa organizacją i, z zastrzeżeniem punktu 12.1, nie będziemy ponosić wobec Państwa odrębnej odpowiedzialności na podstawie niniejszych Warunków, wykraczającej poza naszą odpowiedzialność wynikającą z tej umowy.

13 INFORMACJE OGÓLNE

  Zmiany niniejszych Warunków i Strony
 1. 13.1 Możemy w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki, wysyłając Państwu wiadomość e-mail ze zmienionymi Warunkami lub umieszczając ich kopię na Stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie siedmiu (7) dni od daty wysłania wiadomości e-mail lub od daty umieszczenia przez nas zmienionych Warunków na Stronie, w zależności od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Dalsze korzystanie ze Strony/Usługi po upływie tego terminu oznacza, że zgadzają się Państwo na przestrzeganie zmienionych Warunków.
 2. 13.2 Aby zapewnić, że znają Państwo najbardziej aktualną wersję niniejszych Warunków, przy każdym uzyskaniu dostępu do Usługi mogą Państwo zostać poproszeni o zaakceptowanie tych Warunków. Zalecamy również wydrukowanie i zachowanie kopii niniejszych Warunków dla swoich potrzeb.
 3. 13.3 Zastrzegamy sobie prawo do:
  1. 13.3.1 dokonywania w dowolnym czasie zmian w całości lub części Strony i wyświetlanych na niej danych (w tym treści i cen);
  2. 13.3.2 okresowego wprowadzania zmian we wszystkich lub w niektórych częściach Usługi (w tym w treściach dostępnych za pośrednictwem tej Usługi), pod warunkiem, że funkcjonalność i działanie Usługi oraz ogół udostępnionych treści nie zostaną znacząco i niekorzystnie zmienione z Państwa perspektywy przez takie zmiany. Zmiany te mogą przybrać formę dodania, zmiany, korekty, usunięcia lub edycji treści lub migracji do innego formatu. Ponadto, zmiany te mogą być dokonywane z powodów prawnych, redakcyjnych lub innych;
  3. 13.3.3 wprowadzenia odpowiednich technicznych środków ochrony w celu kontroli dostępu do Usługi lub korzystania z jakichkolwiek treści na Stronie zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 4. Cesja
  13.4 Nie mogą Państwo cedować, udzielać sublicencji ani przenosić wszystkich lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków/Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 5. Siła wyższa
  13.5 Sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie wykonać naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków/Umowy z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. W takich okolicznościach, w tym m.in. awarii systemu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych naturalnych katastrof fizycznych, strajków, sporów handlowych, lokautów, zamieszek, wypadków, zakłóceń w dostawach energii, zamieszek społecznych, aktów terroryzmu lub wojny, nasza niemożność lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań nie będzie uznawane za naruszenie Umowy.
 6. Oświadczenia
  13.6 Każda ze stron potwierdza, że akceptując niniejsze Warunki nie polegała i nie polega na żadnych oświadczeniach ani gwarancjach (dorozumianych lub innych) innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, a strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekają się wszelkich praw, jakie mogą im przysługiwać w odniesieniu do jakichkolwiek innych takich oświadczeń lub gwarancji, z wyjątkiem przypadku oszustwa.
 7. Rozdzielność postanowień
  13.7 Jeżeli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za nieważne, nielegalne, bezskuteczne, niewykonalne lub sprzeczne z obowiązującym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od reszty i nie będzie miało wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień.
 8. Całość umowy
  13.8 Niniejsze Warunki/Umowa regulują nasze stosunki z Państwem i stanowią całość naszej umowy z Państwem w związku z korzystaniem przez Państwa z Strony i treści udostępnianych za jej pośrednictwem.
 9. Zrzeczenie się
  13.9 Jeżeli naruszą Państwo niniejsze Warunki/Umowę, a my zdecydujemy się zignorować Państwa naruszenie, będziemy nadal uprawnieni do skorzystania z praw i środków zaradczych dostępnych dla nas w późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, w której ponownie naruszą Państwo Warunki/Umowę. Zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków/Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się innych postanowień niniejszych Warunków/Umowy.
 10. Wyłączenie praw stron trzecich
  13.10 Niniejsze Warunki/Umowa nie tworzą żadnego prawa egzekwowanego przez jakąkolwiek osobę, która nie jest ich stroną.
 11. Prawo właściwe
  13.11 Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy lub w związku z nią podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
 12. Rozstrzyganie sporów
  13.12 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub kontrowersji wynikającej z lub w związku z niniejszymi Warunkami/Umową, strony zgadzają się postępować zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:
  1. 13.12.1 Obie strony w pierwszej kolejności dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać spór. Każda ze stron będzie bezzwłocznie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków/Umowy, na które spór nie ma wpływu.
  2. 13.12.2 Jeśli obie strony nie będą w stanie rozwiązać sporu, obie strony podejmą próbę rozwiązania go w drodze mediacji zgodnie z Modelową Procedurą Mediacyjną Centrum Rozwiązywania Sporów (ang. Centre for Dispute Resolution – CEDR).
  3. 13.12.3 Jeżeli żadna ze stron nie rozpocznie procedury mediacyjnej w ciągu 14 dni od powstania sporu lub jeżeli obie strony nie uzgodnią warunków ugody w ciągu 30 dni od rozpoczęcia procedury, obie strony rozwiążą spór w drodze wiążącego arbitrażu przed jednym arbitrem zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami międzynarodowego arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu będzie Londyn, Anglia.  Arbitraż, w tym wszystkie przesłuchania i spotkania, będą miały miejsce w Londynie, w Anglii i będą prowadzone w języku angielskim. W czasie trwania postępowania arbitrażowego strony będą nadal wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków.
 13. 13.13 Żadne z postanowień niniejszego paragrafu ani Regulaminu Międzynarodowej Izby Handlowej nie uniemożliwia Państwu ani nam zwrócenia się do sądu jakiejkolwiek jurysdykcji o zastosowanie takich środków tymczasowych lub ochronnych, jakie są dostępne zgodnie z prawem tej jurysdykcji.

14 ZAWIADOMIENIA

 1. Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych Warunków będą przez nas, przekazywane w formie pisemnej na adres lub adres e-mail podany przez Państwa w momencie składania zamówienia, a w przypadku przekazywania ich przez Państwa - w formie pisemnej na nasz adres pocztowy podany w punkcie 16 poniżej, przy użyciu uznanej na całym świecie ekspresowej firmy kurierskiej.

15 REKLAMACJE

 1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych w ramach Strony, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres complaints@rcr.ac.uk lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej, a my dołożymy wszelkich starań, aby je rozwiązać. W ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia, ustosunkujemy się do niego i zajmiemy nasze stanowisko.

16 KONTAKT

Strona (oraz Usługi świadczone w związku z korzystaniem ze Strony) jest własnością i jest zarządzana przez Królewskie Towarzystwo Radiologów, organ ustanowiony na mocy Karty Królewskiej w Anglii oraz organizację charytatywną zarejestrowaną w Komisji Nadzoru Działalności Charytatywnych dla Anglii i Walii.
Główny adres: The Royal College of Radiologists, 63 Lincoln’s Inn Fields, Londyn WC2A 3JW, Wielka Brytania.

Telefon: +44 (0)20 7405 1282
Numer rejestracyjny organizacji charytatywnej:211540
Numer rejestracji VAT: GB433042046